برنامه محاسبه گر ساخت و ساز Handy Construction Calculators

فروش با قیمت 2.99 دلار

Handy Construction Calculators برنامه ای مناسب برای کسانی می باشد که در ساختمان سازی فعالیت دارند. با استفاده از این نرم افزار امکان محاسبه ابعاد سازه ها را خواهید داشت.

Handy-Construction-Calculator

ویژگی ها:

  • امکان انجام محاسبه های مربوط به سقف
  • امکان انجام محاسبه های مربوط به ساخت و ساز
  • امکان انجام محاسبه های مربوط به دیوار، کف و سقف
  • امکان انجام محاسبه های مربوط به الکترونیک
  • امکان انجام محاسبه های مربوط به فونداسیون
  • امکان انجام محاسبه های مربوط به معماری
  • امکان انجام محاسبه های مربوط به زوایا
  • امکان انجام محاسبه های مربوط به تجارت