Heads-up Notifications

شبیه سازی اعلانیه های اندروید ال Heads-up Notifications

امکان نمایش اعلان ها از قسمت بالایی گوشی

برنامه Heads-up Notifications می تواند بخش اعلان های گوشی شما را تبدیل به نمایش دهنده اعلان ها در اندروید L بنماید. با استفاده از این نرم افزار می توانید اعلان ها را در گوشی خود همانند همان چیزی که در اندروید L مشاهده می کنید، ببینید.

Heads-Up-notifications

 

توجه: این نرم افزار می تواند بخش نمایش اعلانیه ها در گوشی به مانند نمایش دهنده اعلان ها در اندروید L تبدیل کند.